Miura Shohei, Sato Takeru ,and More Gather For One Ok Rock Taka's Birthday